สมัครสมาชิก Register

สมัครเป็นสมาชิก แล้วสมัครคอร์สเรียนที่สนใจได้ง่าย และรวดเร็ว พร้อมบันทึกประวัติการเรียนให้ดูย้อนหลังได้ในโปรไฟล์ของคุณ Become a member of Honda Safety Thailand in order to apply for interested courses easily and quickly. And save your training history for later viewing in your profile.

ตั้งรหัสผ่าน (Set Password)

รหัสผ่าน (Password)*
แสดง
ยืนยันรหัสผ่าน (Password: Confirm)*
แสดง

รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร และประกอบด้วยตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัว และตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว
Password must be at least 8 characters and contain at least 1 letter and at least 1 number.

ข้อมูลของคุณ (Personal Information)

คำนำหน้าชื่อ (Title)*
ชื่อ (First Name)*
นามสกุล (Surname)*
วันเดือนปีเกิด (Date Of Birth)*
อายุ (Age)
เบอร์โทรศัพท์มือถือ (Mobile No.)*
เบอร์โทรศัพท์บ้าน (Telephone No.)
อีเมล (Email)*
Line ID
เลขบัตรประชาชน (Citizen ID no.)*
เลขที่ใบขับขี่ (Driver License No.)

ที่อยู่ (Address)

ที่อยู่ (Address)*
ตำบล/แขวง (Sub District)*
อำเภอ/เขต (District)*
จังหวัด (Province)*
รหัสไปรษณีย์ (Postal code)*
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่ได้มอบให้หรือเปิดเผยแก่บริษัทฯ ในช่องทางนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ I give consent that The Company collect, use and disclose my personal data, as described in Privacy Policy, which is disclosed or provided to The Company directly in this channel for the purpose as follows
การพัฒนาปรับปรุงและการส่งเสริมด้านการตลาดในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และในบริการของศูนย์จำหน่ายและบริการซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้อง ศูนย์จำหน่ายและบริการ และบริษัทในเครือหรือ พันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลอื่นที่ได้ร่วมกับบริษัทเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว For the development, improvement, and marketing promotion of the company's products and services and the service of The Company’s authorized sales and service centers, sales and service centers, and affiliated companies or business partners, or other persons who cooperate with The Company for such purposes.
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงและการส่งเสริมด้านการตลาด ในผลิตภัณฑ์และบริการอื่นของบริษัทในเครือหรือ พันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลอื่น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท For the development, improvement, and marketing promotion for other products and services of our affiliates or business partners or other persons which is not related to The Company's products and services.
ท่านได้อ่านรายละเอียด และตกลงยินยอมตาม ข้อกำหนดการใช้งาน และ นโยบายความเป็นส่วนตัว I hereby understand and accept the terms and conditions and privacy policy.
ดูคอร์สทั้งหมด