รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

การทํางานอย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่องนํามาซึ่งความภาคภูมิใจ จากรางวัลอันทรงเกียรติจากนานาประเทศ ความโดดเด่นของโครงการฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย สามารถก้าวข้าม
จากแค่การทํางานภายในประเทศไทย มุ่งสู่การยอมรับจากเวทีระดับสากล โดยองค์กรและสถาบันนานาชาติ
International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS)

ปี 2557 ไทย ฮอนด้า ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง กว่า 25 ปี จาก International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS) จากประเทศญี่ปุน โดยมีผู้บริหารระดับสูงเดินทางไปรับรางวัล ณ ศนูย์ประชมุเคอิดันเร็น ไคคัน กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สถาบัน International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS) เป็นองค์กรเอกชน ในประเทศญี่ปุ่น ที่ก่อตั้งในปี 2517 เพื่อสนับสนุนการศึกษาและค้นคว้าวิจัยในด้านความปลอดภัย ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ปัจจุบันสถาบัน IATSS มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการคมนาคมออกสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่องอุบัติเหตุทางถนน การคมนาคมกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาธารณปูโภคพื้นฐานรวมไปถึงึการทำแผนที่พิเศษช่วยลดอุบัติเหตุให้น้อยลง และ ทางสถาบันยังมีนโยบายให้การสนับสนุนองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนจากทั่วโลกอีกด้วย

Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2015

อีกหนึ่งการยอมรับจากองค์กรระดับสากล ในปี 2558 ไทย ฮอนด้า สามารถคว้ารางวัล Asia Responsible Entrepreneurships Awards 2015 หรอ AREA Awards 2015 ซึ่งเป็นรางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประเภท Investment in People ในระดับภูมิภาคเอเชีย จากสถาบัน Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ ที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจควบคู่‹ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมอบให้กับองค์กรในภูมิภาคเอเชียที่ดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต‹อสังคม โดยมีพธีมอบรางวัลในปี 2015 จัดขึ้น ณ เขตปกครองพิเศษสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีผู้บริหารพร้อมด้วยสื่อมวลชนเดินทางไปร่วมรับรางวัล และถ่ายทอดความภูมิใจของฮอนด้าผ่านทางหน้าสื่อสิงพิมพ์หลายฉบับ

สถาบัน Enterprise Asia เป็นองค์กรอิสระที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชีย เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจ และสังคมอย่างเท่าเทียมกัน โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระของประเทศต่างๆ เพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของชาวเอเชีย พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจ และนวัตกรรมเพื่ออนาคตของคนรุ่นใหม่ในสังคม ปัจจุบันมีเครือข่ายผู้ประกอบการมากกว่า 8,000 องค์กร ใน 34 ประเทศ และได้คัดเลือกองค์กรที่อุทิศตนในการทำโครงการหรือกิจกรรม เพื่อสังคมเข้ารับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards (AREA) เป็นประจำทุกปี โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 6 สาขาได้แก่ Social Empowerment, Investment In People, Health Promotion, Green Leadership, SME CSR, และ Responsible Business Leadership.

Prime Minister Road Safety Award

บริษัท ไทย ฮอนด้า จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นš“องค์กรเกียรติยศด้านความปลอดภัยทางถนน (Prime Minister Road Safety Award)” ประจำปี 2560 ด้านองค์์กร ที่มีผลงานดีเด่นด้านความปลอดภัย ทางถนน โดยมี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล และรับมอบโดย นายอารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย ฮอนด้า จำกัดในงานสัมมนาระดับชาติครั้งที่ 13 จัดโดยศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมนานาชาตกิรงุเทพฯ (ไบเทค) บางนา

ดูคอร์สทั้งหมด