ความรู้คู่ขับขี่

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์

การขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต ขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว ที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 • และมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราวที่มีความจุกระบอกสูบเกินกว่า 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีความรู้ความสามารถในการขับรถ
 • มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 • ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่มีใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

การยื่นคำขอเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ

ให้ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถ ยื่นคำได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

หลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว

 • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอย่างอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางแล้วแต่กรณี
 • สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ และหลักฐานการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองแล้วแต่กรณี
 • ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา เว้นแต่บุคคล ซึ่งจำเป็นต้องสวมหมวกหรือโพกผ้าตามลัทธิศาสนาของตน ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป ซึ่งถ่ายก่อนยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน
 • ภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร (ถ้ามี)
 • ถ้ามีภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันที่รัฐบาลต่างประเทศออกให้ (ถ้ามี)
 • ภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ นครเจนีวา ค.ศ. 1949 (ถ้ามี)
ดูคอร์สทั้งหมด