นโยบายส่วนบุคคล

บริษัท ไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (“ฮอนด้า” “เรา” หรือ “พวกเรา”) เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวและได้รับความไว้วางใจจากท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะแจ้งต่อท่านว่าเราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร เมื่อท่านเยี่ยมชมผู้จำหน่าย เยี่ยมชมหรือเข้าใช้บริการเว็บไซต์ฮอนด้าของเรา ดาวน์โหลดหรือใช้แอพ (Application) ของเรา ติดต่อฮอนด้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฮอนด้าของท่าน บริการ หรือกิจกรรมต่างๆ ของฮอนด้า เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคคลของท่านที่รวบรวมไว้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ในการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านรับทราบว่าได้เข้าใจและยินยอมกับวิธีการที่ข้อมูลจะถูกใช้ หากท่านไม่ยินยอมแล้ว เราอาจจะไม่สามารถตอบรับสิทธิที่เป็นประโยชน์และอาจไม่สามารถให้บริการทั้งหมดแก่ท่านได้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมข้อมูลที่ท่านส่งถึงเราโดยตรงผ่านช่องทางอื่นๆ ที่เรามีให้ ตัวอย่างเช่น หากท่านเปิดเผยข้อมูลของท่านไปยังหน่วยงานอื่นหรือโพสต์บางอย่างบนอินเทอร์เน็ตหรือบริการเครือข่ายสังคม (เช่น Facebook, Line, Instagram, Twitter, ฯลฯ) ข้อมูลนั้นจะถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของหน่วยงานหรือเว็บไซต์เหล่านั้นและไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1. ข้อมูลที่รวบรวมและจัดเก็บ

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเมื่อท่านให้ข้อมูลกับพวกเรา หรือเมื่อท่านอัปเดตข้อมูลของท่านให้พวกเรา ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลต่อไปนี้ (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”)

 • - ข้อมูลบุคคล: เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด
 • - ข้อมูลติดต่อ: เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ID LINE และข้อมูลอื่นที่คล้ายคลึงกัน
 • - ข้อมูลเพื่อสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้: เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือ PIN
 • - ข้อมูลยานพาหนะ: เช่น หมายเลขประจำตัวยานพาหนะของท่าน(VIN) วันที่ซื้อ หรือร้านที่จำหน่ายให้แก่ท่าน
 • - ข้อมูลผลิตภัณฑ์: เช่น รหัสผลิตภัณฑ์ วันที่และสถานที่ซื้อ การรับประกัน
 • - ข้อมูลการทำธุรกรรม: เช่น ประวัติการซื้อสินค้าและการเข้ารับบริการ ข้อมูลจำเพาะของสินค้า การจองหรือการซื้อขายสินค้า/บริการ การชำระค่าสินค้า/บริการ หมายเลขบัญชีธนาคารของท่าน ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย
 • - ข้อมูลความเห็นหรือความสนใจสินค้า/บริการ: เช่น ความสนใจ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อมูลการสนทนา การตอบรับ การตอบแบบสอบถามต่าง ๆ
 • - ข้อมูลสมัครงาน: เช่น ภาพถ่าย ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถพิเศษ
 • - ข้อมูลลงทะเบียนหรือเข้าร่วมกิจกรรม: เช่น หน่วยงานที่สังกัด ประวัติผลงาน
 • - รายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเว็บไซต์ฮอนด้าหรือฮอนด้าแอพ: เช่น ระบบปฏิบัติการของท่าน ประเภทเบราว์เซอร์ของท่าน (สำหรับการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา) รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ (เช่น หมายเลขประจำเครื่องของท่าน หมายเลขประจำตัวและ MAC Address) และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในการเชื่อมต่อ
 • - รายละเอียดเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ฮอนด้าหรือฮอนด้าแอพ: เช่น คุกกี้ (Cookie) ช่วงเวลาที่เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาในการเชื่อมต่อและการใช้งานเว็บไซต์ฮอนด้าหรือฮอนด้าแอพ (เช่น รายการที่ท่านคลิกและคำขอของท่าน)
 • - ข้อมูลอื่นใดที่ท่านส่งถึงเราในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ฮอนด้าหรือฮอนด้าแอพ เช่น ลายเซ็น รูปถ่าย ความคิดเห็นและตำแหน่งที่อยู่ของท่าน

2. วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ แต่ไม่จำกัดเพียง

 • - บริหารจัดการธุรกิจของเราเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ
 • - สื่อสารกับท่านและให้บริการลูกค้าของฮอนด้าและบริษัทในเครือแก่ท่าน
 • - เปิดใช้งานการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ของเรา
 • - การประเมินและการปรับปรุงการบริการของเรา เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ
 • - การทำบัญชีภายใน การตรวจสอบ การบริหารจัดการและการดำเนินงานภายในอื่น ๆ
 • - ดำเนินการสำรวจวิจัยการตลาดและทำการตลาดแบบตรง
 • - ปรับแต่งโฆษณาของฮอนด้าและบริษัทในเครือบนเว็บไซต์และที่อื่นๆ ซึ่งตรงตามความสนใจของท่าน
 • - การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย มาตรฐานอุตสาหกรรมและนโยบายของเรา
 • - ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและการดำเนินโครงการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าของฮอนด้าและบริษัทในเครือ
 • - พัฒนาความปลอดภัยของข้อมูล ระบบ และภาคธุรกิจ
 • - คัดสรรบุคลากร การใช้งานอื่นๆ ที่จำเป็นต่อกิจกรรมการว่าจ้างและการสรรหาบุคลากร
 • - การเข้าร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่ง ในการแข่งขัน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้นหรือเป็นส่วนหนึ่ง หรือเข้าร่วมในกิจกรรมนั้นๆ

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และตามระยะเวลาที่จำเป็นตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้

3. สถานที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกประมวลผลภายในประเทศไทย อย่างไรก็ตามหากจำเป็นเราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังกลุ่มบริษัทของเราในต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในกรณีดังกล่าวเราจะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย

4. ข้อมูลที่แบ่งปันและเปิดเผย

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับแต่อาจมอบหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทในเครือของเรา และบุคคลภายนอกที่ได้รับการคัดเลือกอย่างระมัดระวัง ไม่ว่าในขณะนี้หรือในอนาคต ผู้ได้รับอนุญาต พันธมิตรร่วมค้า และ/หรือ ผู้ให้บริการที่อาจอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ การดำเนินการเช่นว่านั้นจะกระทำตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่รับข้อมูลจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระดับเดียวกันกับที่เราให้ท่านยินยอมให้เราส่งมอบ โอน และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ฮอนด้าและบริษัทในเครือ กลุ่มบริษัทธุรกิจฮอนด้า ผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของฮอนด้า สถาบันการเงิน หน่วยงานของรัฐ ผู้รับโอน และ/หรือ นิติบุคคลอื่นๆ บุคคลซึ่งเป็นหุ้นส่วนของฮอนด้าในการทำสัญญาหรือมีความสัมพันธ์กับฮอนด้าทั้งในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในที่นี้ และ/หรือการตรวจสอบธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้นจากการฉ้อฉล และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามโดยกฎหมาย และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับประเทศใด ๆ ที่ใช้บังคับกับฮอนด้าและบริษัทในเครือ

5. การรักษาความปลอดภัย

เราใช้มาตรการทางด้านองค์กร เทคนิคและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราจากการถูกทำลาย การสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดเผยไม่ว่าจะเกิดโดยอุบัติเหตุ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม การส่งข้อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบจัดเก็บข้อมูลไม่สามารถมีความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

6. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อการปฎิบัติตามกฏหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หากเราทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสำคัญใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและหากจำเป็นเราจะขอความยินยอมจากท่านอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ความยินยอมกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจทำให้ท่านไม่ได้รับการตอบรับซึ่งสิทธิหรือบริการที่เป็นประโยชน์จากเราหรือไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้

7. สิทธิและทางเลือกของท่าน

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้จัดเก็บไว้และหากมีความจำเป็นท่านสามารถขอให้แก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ โดยเราจะพยายามปฏิบัติตามคำขอของท่านในทันทีที่สามารถปฏิบัติได้ตามสมควร

8. วิธีการติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อเราผ่านช่องทาง privacy@honda.th.com

ดูคอร์สทั้งหมด